שמיטה וארץ ישראל

מאמרים ורעיונות לעיון והרחבה בקדושת הארץ כפי שבאה לידי ביטוי במצוות השמיטה. שמירת שביעית והזכות לארץ ישראל, גבולות הארץ לעניין השמיטה, היתר מכירה מול הציווי "לא תחונם" ועוד: