עיון והרחבה

מחשבת השמיטה

מאמרים לעיון והרחבה בהלכות שמיטה וברעיונות העומדים בבסיסה. הערכות לשמיטה, שמיטה וקיימות ועוד.

מחקר ופיתוח מדעי-הלכתי

מאמרים ומחקרים מבית מכון התורה והארץ, הנוגעים לסוגיות הלכתיות ומקצועיות העולות על הפרק בשנת השמיטה, ומספקים פתרונות הלכתיים וחקלאיים לסוגיות אלו.

שמיטה וארץ ישראל

מאמרים ורעיונות לעיון והרחבה בקדושת הארץ כפי שבאה לידי ביטוי במצוות השמיטה. שמירת שביעית והזכות לארץ ישראל, גבולות הארץ לעניין השמיטה, היתר מכירה מול הציווי "לא תחונם" ועוד.

ביאור מושגי שמיטה

ביאור תמציתי של מושגים עיקריים הקשורים לשנת השמיטה: קדושה ראשונה וקדושה שנייה, עולי מצרים, עולי בבל, אוקמי ואברויי, אוקמי אילנא, ספיחין, שמור ונעבד, הפקר, דמי שביעית, ביעור ווידוי מעשרות, פרוזבול, הקהל ועוד.