הלימוד היומי כ"א תמוז ה'תש"פ

לימוד אמונה יומי: כ"ג תשרי « הקודם | הבא »

בטחון הגאולה

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

סיימנו בחסדו יתברך עיסוק נרחב בארץ ישראל, בבית המקדש, בתשובה, ובמועדי תשרי. ואנחנו שבים בעהי"ת לעסוק ביסודות גאולה כלליים

ישעיהו הנביא ניבא (פרק ס, כ"ב) "הקטן יהיה לאלף והצעיר לגוי עצום אני ה' בעתה אחישנה:"

חז"ל (סנהדרין צ"ח ע"א) זיהו סתירה בסוף הפסוק בין "בעתה" שהכוונה בזמנה, ובין "אחישנה" שהכוונה להחשת הגאולה לפני זמנה: "אמר רבי אלכסנדרי רבי יהושע בן לוי רמי כתיב בעתה וכתיב אחישנה – והתירוץ -  זכו אחישנה לא זכו בעתה". כלומר, אם עם ישראל יזכו מצד מעשיהם ובחירותיהם הטובות, יזכו שהגאולה תבוא לפני זמנה – "אחישנה". ואם לא יזכו היא תבוא "בזמנה".

מיד בהמשך ישנה דרשה נוספת, באותו מבנה, של סתירה בין שני מצבים בגאולה ויישוב באופן של אם זכו או לא: "אמר רבי אלכסנדרי רבי יהושע בן לוי רמי כתיב וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתה וכתיב עני ורוכב על חמור זכו עם ענני שמיא לא זכו עני רוכב על חמור". דרשה זו מרחיבה ומשלימה את הדרשה הקודמת, ומלמדת אותנו על אופי הגאולה, שכאשר לא זכו, והגאולה בזמנה, אז הוא גאולה קשורה לעניות ולחומריות.

בעזהי"ת נרחיב על כך בהמשך הלימוד. ולעניינו למדנו גם מפשט הפסוק וגם מדרשת חז"ל שהגאולה היא דבר בטוח ומוחלט, יש "בעתה", יש בתכנית האלהית זמן מסויים ומוגדר לגאולה.

"ואף על פי שיתמהמה עם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא"