הלימוד היומי י"ח אדר ב' ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: ב' סיוון « הקודם | הבא »

ממלכת כהנים וגוי קדוש

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" אשדוד

ביום השני, ב' סיון נאמר בתורה: "ומשה עלה אל האלהים ויקרא אליו יהוה מן ההר לאמר כה תאמר לבית יעקב ותגיד לבני ישראל: אתם ראיתם אשר עשיתי למצרים ואשא אתכם על כנפי נשרים ואבא אתכם אלי: ועתה אם שמוע תשמעו בקלי ושמרתם את בריתי והייתם לי סגלה מכל העמים כי לי כל הארץ: ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש אלה הדברים אשר תדבר אל בני ישראל: ויבא משה ויקרא לזקני העם וישם לפניהם את כל הדברים האלה אשר צוהו יהוה: ויענו כל העם יחדו ויאמרו כל אשר דבר יהוה נעשה וישב משה את דברי העם אל יהוה:"

כאן הקב"ה מגלה את מהותו ושליחותו של עם ישראל – "ממלכת כהנים וגוי קדוש". ממלכה לאומית במובן המעשי והגשמי של המילה, אשר מהווה כלי, כגוף לנשמה, להופעת הכהונה והקדושה. כך מלך ישראל נצטווה לכתוב לעצמו ספר נוסף, ספר תורה לאומי, אשר יהווה את היסוד והשורש להנהגת החיים הממלכתיים של כלל ישראל. וכלשונו של הרב קוק זצ"ל (מאמרי הראיה): "קבלת התורה בישראל קבלה כפולה היא, קבלת חובת היחיד בתור יחיד השייך להיכלל, לכללות האומה בקדושתה. וקבלת התורה, בתור קבלתה של האומה המנהיגה את חייה החברותיים בתור לאום". "חובתנו היא לא רק להיות אנשי קודש בתור אנשים פרטיים, כי אם גם וביחוד להיות ממלכת כהנים וגוי קדוש ולשאוף ליסוד ממלכתי מקודש". "ומפני כך אנחנו קוראים את מגילת רות החותמת בתולדתו של דוד מלך ישראל, יסוד משיח אלקי יעקב, בחג השבועות זמן מתן תורתנו."