הלימוד היומי י"ח אדר ב' ה'תשע"ט

לימוד אמונה יומי: א' אייר « הקודם | הבא »

יום העצמאות ומצוות ישוב ארץ ישראל

הרב בניה ליפשיץ | ישיבת ההסדר "נווה דקלים" באשדוד

בפרשת מסעי מופיע פסוק יסודי שהוא המקור למצוות יישוב ארץ ישראל: "והורשתם את הארץ וישבתם בה". ידועה שיטת הרמב"ן בפירושו על התורה ובהשגותיו על הרמב''ם בספר המצוות, המונה מצווה זו כמצוות עשה מתרי''ג מצוות. בתחילת דבריו הרמב"ן מגדיר את המצווה: "שנצטווינו לרשת הארץ אשר נתן האל נתעלה לאבותינו לאברהם ליצחק וליעקב ולא נעזבה ביד זולתנו מן האומות או לשממה".

הרב צבי יהודה הכהן קוק זצ''ל מפרש שבמצוות ירושה כלולים כיבוש הארץ והישיבה בה. מצוות הישיבה בארץ של הפרט התקיימה באמצעות הפרטים לאורך כל הדורות. אולם עיקרה של המצווה הוא כללי וציבורי: כיבוש פירושו החלת הריבונות, שבו מתקיימות המילים – "שלא נעזבנה ביד זולתנו מן האומות". זו היא מצווה ציבורית, מפני שמלחמה וכיבוש לא יחידים עושים אלא אומה. "בזמן הגלות היינו אנוסים ולא יכולנו לקיים את המצווה במובנה הכלל הישראלי". ב''ה הוקמה המדינה, הארץ תחת שלטוננו וכך מתקיימת המצווה במובנה הציבורי הכלל הישראלי זהו הערך ההלכתי והמצוותי של יום העצמאות. עם ישראל כביכול בירך "אשר קדשנו במצוותיו וציוונו על כיבוש הארץ וירושתה".