טבולו במשקה בימינו

שאלה

שלום כבוד הרב, בילקוט יוסף סימן קנח הלכה ז כתוב שהאוכל תפוח בדבש אינו צריך ליטול את ידיו אך מאידך דבש הוא אחד משבעת המשקים שנוטלים עליהם ידיים, מה ההבדל בין סוגי הדבש? (לפי הערה יב הבנתי שדבש הוא מבושל ומשקה מבושל אין דינו כדין משקה אך אני בדקתי ולא נראה לי שהדבש עובר בישול בייצור שלו)

תשובה

כתב המשנה ברורה (על שולחן ערוך או"ח סי' קנח ס"ד):
(כ) בלא ברכה - כי יש מקצת הראשונים דסברי שלא הצריכו חכמים נט"י לדבר שטיבולו במשקה אלא בימיהם שהיו אוכלים בטהרה משא"כ עכשיו שכולנו טמאי מתים ולכך לא יברך ענט"י שספק ברכות להקל והנה במ"א הביא בשם הל"ח דהעולם נוהגים שלא ליטול ויש להם על מה שיסמוכו היינו על מקצת הראשונים הנ"ל אבל הרבה אחרונים החמירו מאד בדבר וכתבו דהעיקר כרוב הפוסקים דצריך נטילה מדינא אף בזה"ז ועיין בביאור הגר"א שגם דעתו כן והחמיר מאד בזה שאף צריך לברך ע"ז ולכן אף דהעולם אין נוהגין לברך עכ"פ אין להקל לאכול בלי נטילה. וצריך לזה כל דיני נטילה כמו לפת.

ועי' ביאור הלכה לסי' תעג ס"ו. 

לגבי הוראת הילקוט יוסף אולי שיטתו להקל בכלל, ואולי שיטתו שעל פחות מכזית אין צריך נטילה.  

הרב יעקב אפשטיין | כ"ז ניסן תש"פ 14:10