חלב שנחלב בשבת

שאלה

כיצד מותר לשתות חלב "תנובה" אם חלבו חלק ממנו בשבת
יהודים שיודעים שאסור, במזיד, והרי הוי מעשה שבת, שאינו בטל
ברוב כיוון שאין מבטלין איסור לכתחילה, ואם ניסו לבטל לא מהני והכל נאסר?

תשובה

חלב שנחלב בשבת באיסור אסור לכולם בגלל שהוא נחלב לצורך
אחרים. אולם באשר לתערובתו אין כאן כוונה לערב ע"מ לבטל איסור
לכתחילה. אלא שאיננו יודעים בתערובת כמה איסור וכמה היתר יש.
אולי הרוב אסור. ובלח צריך ביטול בשישים. לכן מקובל לומר שרק
בתחילת השבוע או בסופו החלב נקי מתערובת גדולה. אך באמצע
השבוע יש חשש לתערובת.

 

 

הרב יעקב אריאל |