כלים לא טבולים

שאלה

האם מותר לאורח לאכל במקום שהכלים לא טבולים או יש חשש
שהכלים לא טבולים?

תשובה

האג"מ (ח"ג סי' כב) מתיר לאורח לאכול בכלים שאינם טבולים רק
מזון יבש שמעיקר דבר אי"צ לכלי אבל מזון נוזלי אוסר. ובשו"ת יחוה
דעת (ח"ד סי' מד) כתב שבדיעבד יכול לאכול ולשתות בכלים שאינם
טבולים מפני שלרוב הפוסקים טבילת כלים מדרבנן. וכ"כ במנחת יצחק
(א, מד). ועיין מה שכתבתי בספרי באהלה של תורה ח"א סי' יט

 

 

 

הרב יעקב אריאל |