כלכלה ומשפט

כניסת המשכיר לדירה ללא ידיעת השוכר

הרב יעקב אריאל
דירה המושכרת לי"ב חודש ובחודש מסוים נסע השוכר לחו"ל ובעלהדירה נכנס ללא ידיעתו ובלי הודעה לדירה. על מה יכול לתבועהשוכר את המשכיר?

עיכוב תעודה בגלל חוסר תשלום

הרב יעקב אריאל
עיכוב תעודה בגלל חוסר תשלום

תשלום לעובד

הרב יעקב אריאל
האם מותר לעובד ,שנתן מחיר על עבודה שלא סוכם המחיר קודם,לקבל יותר כסף למרות שהוא נקב בסכום נמוך יותר?

פטור ועד בית מתשלום מס הועד

הרב יעקב אריאל
בדיווח על פעולת הוועד התברר שחברי הוועד החליטו שהם פטוריםמלשלם מס וועד.לאחר מעשה נראה לנו שהדבר לא מוצדק. בפרט שיכולנו לבחורוועד שיסכים לנהל את עניני הבנין בהתנדבות כפי שהדבר קיים ברובבניני העיר.

עיכוב תשלום לעובד

הרב יעקב אריאל
עובד הישיבה שפוטר, לא קיבל תשלום הפיצויים שסוכמו אלא כעבור כשנה.העובד דורש תשלום 20% על כל חודש עיכוב + הפרשי הצמדה.האם יש כאן בעיה בתשלום ריבית? כיצד יש לנהוג בדבר?

סמכות מזכירות ישוב

הרב יעקב אריאל
על-מנת שלמזכירות היישוב תהיה סמכות לקנוס או לגרום הפסדממוני למשפחה, או כל סמכות אחרת, האם זה מותנה בכך שרובתושבי היישוב בחרו בכל אחד מהם, או די ברוב מבין המשתתפיםבבחירות או באופן אחר?

העלמת מס

הרב יעקב אריאל
כיצד לנהוג בעניין תשלומי מס ערך מוסף? האם חייבים לבקש קבלהכדי לא לגזול את המדינה? והאם הקונה שותף להעלמת מס כשלאלוקח קבלה?

לא יגוש בגמ"ח

הרב יעקב אריאל
מנהל גמ"ח, שלקוחותיו אינם משלמים חובותיהם, האם יכול לכופם והאם עובר בלא יגוש?

נאמנות המוכר בקניה בהקפה

הרב יעקב אריאל
במכולת אצלנו קונים בהקפה. בסוף כל קניה מכניסים את הכרטיסלמחשב ורושמים את הקניה, (ללא חתימת הקונה). התגלעה מחלוקתבין קונה למוכר על תקינות הרישום. הקונה טוען שכלל לא קנהביום הרשום לא הוא ולא מישהו ממשפחתו, והמוכר טוען: כך רשוםבכרטיסך. עם מי הדין?

אחריות על גניבות פועלים

הרב יעקב אריאל
חקלאי שכר משאית עם נהג מחקלאי אחר לצורך פעולות מסוימותליום או מספר ימים. המשכיר השאיר ברכב ציוד שלא שייך לעבודה.הציוד נגנב ע"י פועליו של השוכר. האם הוא חייב לשלם למשכיר אתהגניבה? האם יש הבדל אם הוא שכר את הרכב בלבד או גם נהגעמו?

נהלים בעבודה

הרב יעקב אריאל
התחלתי לעבוד בחברת מחשבים, בעבודה בה אני מקבל כסף לפישעות (לא משכורת כוללת). מקובל, לפחות לפי האנשים העובדיםשם, שלפעמים גולשים באינטרנט, מדפיסים דפים לשימוש אישיבמדפסת של העבודה, מדברים בטלפון של העבודה וכו''. ברור לישאם עושים זאת בצורה מוגזמת יש בכך גזל. מצד שני, אין זמןהפסקה רשמי, כי סומכים על האמ…

פיצויי פיטורין לעובד זר

הרב יעקב אריאל
בביתי עובד מזה כשנתיים וחצי עובד זר בעבודות נקיון. העובד שוההבארץ כ"בלתי חוקי". לאחרונה הודיע לי כי הוא חוזר לארצו.האם עלי לשם לו פיצויי פיטורין כמקובל בחוק בארץ? האם אין בכךמשום מתנה לגוי? ברור כי העובד אינו מודע לזכותו זו ואינו מצפהלקבל פיצויים אלו.

ריבית

הרב יעקב אריאל
הלויתי לחבר כסף כאשר סכום ההלואה ניתן לו באמצעות משיכתיתר מחשבון עו"ש שלי.1.האם מותר לי לגבות את הקרן בתוספת להוצאות הרבית בהםמחייב אותי הבנק?2. כאשר קשה לדייק ולחשב את הוצאות הבנק, ואלה נעשות עלפי אומדן, האם יש אז חשש רבית? כיצד נוהגין אז?

שימוש בתכנות לצורך לימודים

הרב יעקב אריאל
אני סטודנט ובמסגרת לימודי אני מוכרח להשתמש בתוכנות מחשבשמחירן גבוה מאוד.האוניברסיטה רכשה את התוכנות לשימוש הסטודנטים, אך עקב מחסורבמחשבים המליצה באופן לא רשמי לסטודנטים להשתמש במחשביםשבביתם.עקב כך וגם פשוט מתוך הנוחות שבעבודה בבית, רוב הסטודנטיםמשתמשים בתוכנות שהועתקו באופן לא חוקי.האם העובדה ששכר ה…

דיסק מחנות שנסגרה

הרב יעקב אריאל
לפני מספר שנים קניתי מחשב מחנות מחשבים מסוימת. בתור מתנהעל הקניה שביצעתי קיבלתי מנוי לספריית הדיסקים של החנות. בכלפעם יכלתי לקחת דיסק של משחקים ולהחליף אם הייתי רוצה בכך עדתום זמן המנוי. אולם לפני כמה שנים החנות נסגרה וכל המאמציםלהשיגה עלו בתוהו, כשחייגתי למספר הטלפון שלהם ענתה לי חנותאחרת. גם חיפוש…

מחויבות שוכר למשכיר

הרב יעקב אריאל
שכרתי דירה ללא שהוזהרתי ע"י בעל הבית כי בסמוך לה מתבצעתבנייה מאוד רועשת כל שעות היום. בקרוב עומד להסתיים החוזהומאחר והודעתי לבעל הבית על רצוני לעזוב, התחילו להגיע דייריםפוטנציאליים לראות את הדירה. בעל הבית ביקש ממני לא לספרלהם על המצב בדירה, האם עלי לשתוק בראותי את המתענייניםבדירה נופלים בפח בו נפלת…

תשלום שוכר לשוכר קודם

הרב יעקב אריאל
שוכר דירה, שבדירתו הוספות שהשאיר השוכר הקודם, והשוכר הקודםלא נטלם וגם לא התנה בשעת בנייתם עם המשכיר שהשקעותיויוחזרו לו, האם השוכר הראשון יכול לתבוע מן השוכר השני שיחזירלו השקעתו או שישלם לו דמי שימוש?

העתקת סרט

הרב יעקב אריאל
באחד מערוצי הכבלים הראו את הסרט "תיאום כוונות". לאחרשהציגו אותו וחלק מהצופים העתיקו אותו אליהם התפרסם בעיתוניםשהצופים בהעתקות עוברים על איסור גזל. האם זה נכון?

קניה דרך העבודה

הרב יעקב אריאל
אני מנהלת אדמינסטרטיבית של מוסד חינוכי לגיל היסודי. במסגרתעבודתי אני רוכשת למוסד כל מיני פרטים שאני זקוקה להם גםבביתי, במחירים מאוד מוזלים, דבר שהיה מצמצם את הוצאותינוהמשפחתיות הכבדות ( ואנו חיים בצמצום) האם מותר לי לרכושמהסוכנים פרטים לצורכי הבית ולשלם כמובן מכיסי, או שיש כאןבעיה של מראית עיין, או…

שוחד

הרב יעקב אריאל
אני עובד במוסד חינוכי, נותן שרותים למוסד נותן למנהל המוסד הנחהניכרת בקנית ציוד פרטי לביתו גם בתחום אחר של שרותיו. האם זהשוחד ? איך עלי להתייחס לזה כעובד המוסד החינוכי שבשעריוקיימת תופעה שכזו ? וכיצד להתייחס לנותן השרותים הנ"ל הנותןשוחד ?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    28    29    30    31    32    33    34    35    36    הבא