הגשת הצעה למכרז בשם קרוב משפחה זכאי כדי לקנות ממנו

שאלה

בעיר שלנו משווקים בימים אלו מגרשים לבנייה עצמית עם עדיפות למשפחות או לרווקים מחוסרי דיור. הואיל ואני בעל דירה, אני נמצא בעדיפות אחרונה לקבלת מגרש. אציין שבכל מכרז שמשווק בעיר אני מנסה את מזלי, אך ללא הצלחה. אני מעוניין להגיש הצעה בשמם של בני משפחה שעונים על הקריטריון של מחוסרי דירה ושאין להם יכולת כלכלית לבנות, ומייד לאחר הזכייה במכרז הם למעשה יעבירו לי את הזכויות שלהם.

 

תשובה

אם אין בתנאי המכרז שום דבר שאוסר לעשות כך, ואתה לא עובר על החוק, ולא מחייבים את הזוכים לגור בדירה כמה שנים או לא להעביר בעלות במשך כמה שנים, ואתה לא מציג את עצמך כאדם אחר, הדבר מותר. אם יש מגבלות כאלו במכרז, ואתה עוקף אותן באיזו דרך, יש במעשה זה משום 'גנבת דעת', כי אינך עומד בקריטריונים שנקבעו, וכתב ה'שלחן ערוך':[1]

אסור לרמות בני אדם במקח וממכר או לגנוב דעתם, כגון אם יש מום במקחו צריך להודיעו ללוקח. אף אם הוא עובד כוכבים, לא ימכור לו בשר נבילה בחזקת שחוטה. ואף לגנוב דעת הבריות בדברים, שמראה שעושה בשבילו, ואינו עושה, אסור. כיצד, לא יסרהב (בחבירו) שיסעוד עמו, והוא יודע שאינו סועד, ולא ירבה לו בתקרובת והוא יודע שאינו מקבל, ולא יפתח חביות הפתוחות לחנוני, וזה סובר שפתחם בשבילו, אלא צריך להודיעו שלא פתחם בשבילו.

גם כאן, התנאים לעמידה במכרז נקבעו כפי שהם כדי לעזור לזוגות צעירים, או מסיבות אחרות, ואין להערים עליהם. אולם אם הדירה תהיה רשומה על שמם של הקרובים כפי תנאי המכרז, ואתה פשוט סומך עליהם שכשיגיע הרגע הם יקנו לך אותה בחינם, אין בכך איסור, כי נתת להם מתנה גמורה (כסף) והם יבחרו בעתיד להחזיר לך את המתנה (דירה).[2]

 

[1].    שו"ע, חו"מ סי' רכח סעי' ו.

[2].    שו"ע, חו"מ סי' רמא סעי' ה.

מכון משפטי ארץ |