עיכוב תעודה בגלל חוסר תשלום

שאלה

עיכוב תעודה בגלל חוסר תשלום

תשובה

מעיקר הדין נלענ"ד שהמוסד רשאי לעכב תעודה בגלל עיכוב תשלומים
מצד התלמיד. הדבר דומה לאמור בב"מ פ' ב' 'טול את שלך והבא
מעות', ומשמע בגמ' שיכול לעכב את החפץ המתוקן עד שהבעלים
ישלמו את שכרו. ושם מדובר בחפץ שיש לו בעלים. תעודת בי"ס היא
בבעלות ביה"ס עד שתימסר לתלמיד.
אומנם תעודת בגרות אינה רכוש ביה"ס אלא רכוש המדינה, אך גם
אינה רכוש התלמיד עד שתימסר לו וצ"ע אם ביה"ס יכול לעכבה. כי
המדינה דורשת שהתעודה תימסר לתלמיד ללא תנאי, גם אם הוא חייב
כסף למוסד. (אך את תעודת ביה"ס נלענ"ד שאפשר לעכב).
אלא שהמוסד נמצא בבעיה. התלמיד חייב לו כסף, המוסד נמצא
בגרעון עקב כך, והאמצעי היחיד שהמוסד יכול לנקוט הוא עיכוב התעודה.
האם הצדק הוא עם התלמיד, או שמא עם המוסד? והאם המדינה
רשאית למנוע מהמוסד לגבות את המגיע לו עפ"י דין?
והדבר צ"ע אם המוסד רשאי לעכב תעודה שאינה שלו, אלא שנמסרה
לו מטעם המדינה לשם העברתה לתלמיד, גם אם המוסד צודק, כי
התעודה אינה שלו. מאידך אם התעודה היא של התלמיד יש מקום
לדמות אותה לחפץ שנמסר לאומן ע"מ לתקנו שהאומן מעכבו עד
שיקבל תשלום עבורו.
בכלל נראה שההורים הם החייבים לשלם והתעודה שייכת לתלמיד.
וא"כ אין המוסד יכול לעכב את התעודה. מיהו המוסד יכול לדחות את
מסירת התעודה ולא לתיתה בטקס המקובללמשל אלא אח"כ בתנאי
שיזהיר מראש את ההורים על צעד זה ע"מ למנוע הלבנת פנים.

 

הרב יעקב אריאל |