שעבוד נכסים

שאלה

מישהו התחייב לרופא השיניים לשלם עבור מטופל את דמי הטיפול מפני שהמטופל בעצמו לא היה מסוגל לשלם. לולא אותה התחייבות רופא השיניים לא היה מטפל. המתחייב נפטר לעולמו לפני שהספיק לשלם את החוב. הנפטר בעצמו השאיר חוב על טיפולים שהתבצעו עליו. האם רופא השיניים יכול לתבוע את החוב מאשת הנפטר שקבלה את הונו? אודה אם תתנו גם מראי מקומות לנידון.

תשובה

אם המתחייב חתם על תוכנית טיפולית וכדומה אזי ניתן לגבות זאת מאשתו אך אם ההתחייבות הייתה בעל פה אזי לא ניתן לגבות את החוב כי חוששין שהוא פרע, ואם  הודה שלא פרע גובין.

חושן משפט סימן קיא- מלוה את חבירו על פה אינו גובה אלא ממה שימצא ביד הלוה אבל אינו טורף לא מהלקוחות שקנו ממנו ולא ממתנות שנתן אבל מכל מה שימצא בידו גובה בין קרקע בין מטלטלים אפי' קנאם אחר הלואה אבל המלוה בשטר טורף מהלקוחות וממקבלי המתנה שקנו ושקבלו ממנו קרקע אחר הלואה אפי' אם אינו מפורש בשטר.

סימן קח- מלוה על פה אינה נגבית מהיורשים אלא בא' מג' דרכים ואלו הם כשחייב מודה בהן וצוה בחוליו שיש לפלוני חוב עליו עדיין או שהיתה הלואה לזמן ועדיין לא הגיע הזמן או שנדוהו עד שיתן ומת בנידויו 

מכון משפט לעם | כ"ח אב תשע"ז 11:49