ריבית בהסכם פונדקאות

שאלה

אנו עומדים לפני חתימה על הסכם פונדקאות כאשר האם הפונדקאית היא יהודיה. ההסכם בעיקרו הינו סטנדרטי והוא מנוסח בהתאם לקריטריונים שנקבעו על ידי הוועדה לאישור הסכמים לנשיאת עוברים במשרד הבריאות.

עיון בנוסח מביא אותי לשאול אם אין בסעיפים שאצטט משום איסור ריבית.

סעיף 7.א.(3):

התשלום הבסיסי יוצמד למדד הידוע ביום החתימה על הסכם זה (להלן: מדד הבסיס). מוסכם, כי היה והמדד הידוע במועד ביצוע התשלום בפועל יהיה נמוך ממדד הבסיס לא יופחת התשלום והמדד הקובע יהיה מדד הבסיס.

כמו כן יש סעיף הקובע שבמקרה של הפרה יסודית של ההסכם מצד האם הנושאת, ההורים המיועדים יהיו זכאים לדרוש החזר של כל הסכומים שהם שילמו בעקבות הסכם זה בצירוף הפרשי הצמדה וריבית ממועד כל הוצאה...

תשובה

יש הבדל בין סעיף 7 א (3) לבין הסעיף העוסק בהפרה יסודית. בסעיף 7 א (3) אין כל חשש ריבית, משום שאין מדובר בהלוואה אלא בקביעת גובה התשלום, וכל עוד אין הלוואה, אין איסור ריבית. לעומת זאת בסעיף ההפרה היסודית עלול להיות חשש ריבית, משום שהחזרת הכסף דומה להחזרת הלוואה. לכן הנכון על פי ההלכה לא לקבוע תשלום הפרשי הצמדה וריבית אלא לקבוע שההורים המיועדים יהיו זכאים לדרוש בנוסף להחזר את כל הסכומים שהם שילמו בהקשר להסכם זה, וכן תשלום פיצוי על הנזק ועל עוגמת הנפש שנגרמו להם (ניתן גם לקבוע מראש סכום קבוע כפיצוי). פיצוי זה, היות שהוא קבוע ואינו תלוי במשך הזמן שעובר עד להשבת הכסף, אין בו איסור ריבית. עם זאת, היות שהסעיף אינו מחייב אתכם לתבוע הצמדה וריבית אלא רק מאפשר לכם לעשות זאת, מותר לכם לחתום על ההסכם, ובמקרה של הפרה יסודית לא לדרוש הצמדה וריבית.

הרב שלמה אישון |