מכירת קו מיצים

שאלה

הקמתי קו מכירה למיצים טבעיים, והתפרנסתי ממנו בכבוד במשך שלוש שנים מכרתי לחבר את הקו בעשרת אלפים שקלים, ולאחר שנה הוא נטש את הקו עקב סכסוך עם המשווק. מבחינתי זו הזדמנות להקים את הקו מחדש. האם על פי הדין זה אפשרי?

 

תשובה

מסתבר שהמכירה כוללת העברה של רשימת הלקוחות לקונה וכן התחייבות (לא כתובה) שאתה לא מתחרה בו באותו מקום.[1] לכן אם ברצונך לשוב ולהשתמש ברשימת הלקוחות, עליך לפנות אליו ולקנות ממנו זכות זו.[2] לגבי ההתחייבות לא להתחרות בו, כאשר מדובר על תקופה ארוכה שבמהלכה החבר לא מפעיל את הקו, אזי מסתבר שלא התכוונת למצב כזה, וההתחייבות שלך לא להתחרות בו אינה בתוקף. מובן שעליך להתחיל הכול מתחילה – לפרסם וליצור רשימת לקוחות חדשה.[3]

 

[1].   במסכת בבא בתרא פא ע"א מובא כי מי שקנה שני אילנות לא קנה קרקע, אך ישנה התחייבות (לא מפורשת) לאפשר לבעל האילנות להשתמש בקרקע לכל מה שנצרך.

[2].   שו"ת מנחת יצחק, ח"ג סי' קכז.

[3].   דמיון מסוים יש בדברי שלחן ערוך, אבה"ע סי' נ סעי' ד: 'המשדך בתו לחבירו, ושלח לו בגדים ותכשיטין, ואח"כ נתבטלו השדוכין, וחזר בו החתן או חמיו, יחזיר מה ששלח לו... אומדן דעתה הוא שלא שלחה לו אלא על דעת שיכניסנה לחופה'.

הרב אריאל בראלי |