חשש ריבית מסחר באופציות לפי מודל B&S

שאלה

בנוגע למסחר באופציות: לפי מודל B&S מחושבת ריבית על אופציות .call האם דינה כריבית?

תשובה

 איסור ריבית מותנה בקיומה של הלוואה. אם אין הלוואה, גם אם מחיר נכס מסוים לוקח בחשבון את הריבית הנהוגה – אין איסור ריבית. רכישת אופציה אינה הלוואה, שכן התשלום על נכס הבסיס נעשה רק כאשר מקבלים אותו, והתשלום שנעשה מראש אינו עבור נכס הבסיס אלא עבור הזכות לרכוש אותו במחיר שנקבע, מעין תשלום פרמיית ביטוח. על כן, אין חשש ריבית, גם אם מודל B&S מחשב ריביות.

הרב שלמה אישון | אדר ב' תשע"ד