חשש ריבית בעמלת כספומט

שאלה

ישנם מכשירי כספומט הנמצאים בחנויות פרטיות, שבהם בעל החנות ממלא בעצמו את שטרות הכסף. במכשירים אלו משלם המשתמש עמלה של חמישה שקלים על הוצאת כסף. האם יש בזה חשש ריבית לבעל החנות?

תשובה

אין בכך כל חשש ריבית, מכמה סיבות:

א. בעל החנות אינו מלווה כסף למושך הכסף מהכספומט, שהרי מושך הכסף אינו חייב דבר לבעל החנות.

ב. אם יש כאן הלוואה של בעל החנות, ההלוואה היא לבנק, והוא המלווה ללקוח (זאת במקרה שהלקוח נמצא ביתרת חובה. אם הלקוח נמצא ביתרת זכות, הוא אינו מקבל כל הלוואה בשעה שמושך כסף בכספומט). היות שלבנק יש 'היתר עסקא', אין כלל חשש ריבית בהלוואה לבנק, ומה עוד שיש הסוברים שבהלוואה לבנק אין חשש ריבית אף בלא 'היתר עסקא'.[1]

ג. מדובר כאן על סכום קבוע שמשלם הלקוח גם אם אינו לווה כלל (אם נמצא ביתרת זכות), וסכום זה אינו תלוי בגובה ההלוואה או במשך זמן ההלוואה. לכן אין זה 'דמי המתנת מעות', אלא תשלום עבור הוצאות הבנק ושכר העובדים וכדומה, וממילא אין בכך כל חשש ריבית.[2][1].     שו"ת אגרות משה, יו"ד ח"ב סי' סג.

[2].     ע' שו"ת מהר"ם שיק, יו"ד קנח; שו"ת מנחת יצחק ה, סי' קט; ברית יהודה, פרק ט הערה י.

הרב שלמה אישון | תשרי תשע"ה