ויתור על חוב כמעשר כספים

שאלה

האם ניתן לוותר לבעל חוב על ההלוואה כחלק מן המחויבות להפריש מעשר כספים?

תשובה

ניתן לנכות הלוואה ממעשר כספים בתנאים המצטברים הבאים:

א. הלווה הוא עני שמותר לתת לו צדקה (דהיינו שאין לו כסף למימון צרכיו הבסיסיים: אוכל, ביגוד פשוט וקורת הגג הזולה ביותר).[1]

ב. למלווה יש אפשרות הלכתית לגבות את החוב והוא נמנע מכך לשם מצוות צדקה, ולא כאשר מדובר בחוב אבוד[2] (דהיינו שאי אפשר לגבותו הלכתית או שהמלווה אינו מעוניין לגבותו מסיבות שאינן צדקה

 

[1].   שו"ע, יו"ד, סי' רנג, סעי' ב.

[2].   שו”ת מנחת יצחק, ח”ה סי’ לד.

הרב רועי הכהן זק | אמונתך עתיך 116