אומן גוי שעושה כלי בעבור יהודי

שאלה

יהודי נתן חומר גלם לגוי כדי לעשות ממנו כלי שמיועד להגשת אוכל. האם הכלי קנוי לגוי, וחייב טבילה בעת שהיהודי מקבל אותו?

מה המעמד המשפטי של אומן בימינו, האם הוא קונה חלק בכלי עצמו או בשבח?

 

תשובה

שאלה זו תלויה במחלוקת אם 'אומן קונה בשבח כלי'. דין 'אומן קונה בשבח כלי' נאמר לעניין תשלום נזק, שאם האומן קיבל חומר גלם ועשה כלי והזיקו – משלם רק על חומר הגלם ולא על הכלי,[1] וכן לגבי קידושי אישה בעבודתו של האומן.[2] כאשר האומן הוא גוי, כתב ה'חזון איש'[3] שדין 'אומן קונה שבח כלי' תלוי לפי דינא דמלכותא. לגבי תשלומי נזק, גם לפי החוק התשלום יהיה על חומר הגלם שנתן בעל הבית ולא על הכלי שיצר האומן אם הכלי טרם הגיע לידו של בעל הבית, אך זאת לא משום שעפ"י החוק 'אומן קונה בשבח כלי', אלא משום שעל פי החוק הפיצוי הוא על הנזק שנגרם בפועל לבעל הבית (ולעיתים יהיה חייב האומן גם על נזקים עקיפים שנגרמו לבעל הבית מהיעדר הכלי). על כן נראה שעל פי החוק 'אומן אינו קונה בשבח כלי', וממילא אם יהודי נתן לאומן גוי חומר גלם כדי שהגוי ייצר ממנו כלי – הכלי אינו טעון טבילה (זאת בנוסף לכך שעצם השאלה אם להלכה אומן קונה בשבח כלי נתונה במחלוקת).[4]

 

[1].   ר' שו"ע, חו"מ סי' שו סעי' ב ובנו"כ שם.

[2].   ר' שו"ע, אבהע"ז סי' כח סעי' טו.

[3].   חזון איש, יו"ד סי' מד ס"ק א.

[4].   ר' ספר טבילת כלים פרק כ סעיף יא.

הרב שלמה אישון |