חוקי מדינה

שאלה

ראיתי את דבריו של הרב שלמה אישון שליט"א בעיתון 'בשבע', שמי שסובר שבמדינת ישראל  כיום אין  אומרים  'דינא  דמלכותא', לא יוכל להשתמש  בכבישים,  בגשרים  ובכל התשתיות הציבוריות במדינת ישראל, מחשש גזל.

ולא הבנתי, הרי גם לפי מי שאומר שהמיסים הם גזולים, הרי אין מדובר כאן בשימוש בגזלה, שהרי גם אם לשיטתו הכבישים נבנו מחומרים שנקנו בכסף גזול, הם אינם הגזלה בעין, ולכן לכאורה אינם שייכים לנגזלים (אלא שעל המדינה או על גובי המיסים להשיב להם את סכום הכסף שנלקח מהם).  אפילו אם הכביש בנוי על אדמה שהופקעה, והיא עומדת ברשות בעליה, עדיין לכאורה מותר לנסוע שם, כל עוד אין גורמים נזק לבעל הקרקע בנסיעה עצמה.

תשובה

החשש העיקרי הוא בוודאי כאשר מדובר בתשתיות שנבנו על קרקע שהופקעה, וברור שיש בכך נזק לבעל הקרקע, ועל כן בלא 'דינא דמלכותא' או תקנות הקהל וכדומה, אסור להשתמש בתשתיות אלו, כפי שנפסק בשו"ע (חו"מ סי' שסט). נוסף על כך, גם אדמות שלא הופקעו ייתכן ששייכותם למדינה נקבעה מכוח 'דינא דמלכותא', ועל כן גם בהן עלול להיות חשש גזל אם לא נקבל את 'דינא דמלכותא' או את תקנות הקהל וכדומה. כמו כן, גם כאשר אין מדובר בקרקע שהופקעה, הרי כאשר משתמשים באופן קבוע בתשתיות שנבנו באמצעות כסף גזול יש בכך משום חיזוק ידי עוברי עברה.

הרב שלמה אישון | חשוון תשע"ג