תפילות וברכות לבעלי סטומה

שאלה

איך בעלי סטומה צריכים להתנהג בתפילות ובברכות?

תשובה

תפילה – מותר להתפלל עם סטומה. זאת מכיוון שבזמננו אין צואה על בשרו כלל, שהרי המעי עצמו בולט מעט לתוך המכל, ואין שום ריח רע. אם כן אין שום פקפוק בהיתר להתפלל וללמוד ולברך ברכות. אמנם מומלץ לרוקן את השקית קודם לכן.[1] ברכת 'אשר יצר' – חולה עם קולוסטומיה יש לו בדרך כלל יציאה עד שלוש יציאות ביום, ויברך 'אשר יצר' אחרי כל יציאה. אמנם חולה עם איליאוסטומיה שיוצא ממנו נוזל צואתי כל הזמן, יברך 'אשר יצר' פעם אחת כל בוקר בברכות השחר, ויכוון להוציא את כל היום.[2] אכן בהטלת שתן בשירותים יש לברך בכל פעם, וטוב לכוון בברכת 'אשר יצר' אחרי השירותים גם על הצואה.[3][1]. מנחת יצחק, ח"י סי' ח; שם, ח"ו סי' יא-יב; ספר הליכות שלמה, פ"כ אות יד; שו"ת שבט הלוי, ח"ג סי' יז; שו"ת ציץ אליעזר, ח"ט סי' ו; הובאו בספר פסקי תשובות, סי' עו אות ט.

[2]. ראה נשמת אברהם (תשס"ז) כרך א', או"ח סי' עו ס"ק ט (1).

[3]. הערת עורך: י"פ. ראה עוד אמונת עתיך 105, עמ' 23-21.

הרב אשר שקאני | תמוז תשע"ה