טבילה עם איפור

שאלה

מדוע אסור להתאפר לפני שבת ולטבול עם האיפור, הרי אני מעוניינת בו ועל כן הוא איננו נחשב חציצה?

תשובה

אכן, דבר שמטרתו לנוי אינו נחשב חציצה. נפסק להלכה שצבע שצובעות הנשים על פניהן איננו חוצץ.[1] למרות זאת עדיין יש בעיה לטבול עם איפור, משתי סיבות: האחת היא שהרמ"א[2] פסק שלכתחילה אין לטבול כלל עם דברים על הגוף, גם כאלו שאינם נחשבים חציצה. השנייה היא שיש סוברים שהצבע איננו חוצץ כי אין בו ממשות, ואילו באיפור של ימינו, בדרך כלל יש ממשות.[3] בכל אופן, כתב לנו הגר"ד ליאור שבשעת הדחק כשאין אפשרות אחרת, ניתן לסמוך על הטעם שדבר של נוי אינו חוצץ ולטבול עם איפור, ובתנאי שמדובר באיפור עמיד שאיננו יורד במים (כשהאיפור יורד בחלקו במים, שוב אין כאן נוי, שהרי בדרך כלל מקפידים להסיר איפור חלקי). חשוב לציין שגם אם מדובר באיפור הנחשב איפור עמיד, אישה שאיננה רגילה להתאפר בו צריכה לקבל הדרכה מקצועית ממאפרת, כדי שתתאפר באופן שהוא אכן יהיה עמיד, ולא ירד בחלקו בטבילה.[1]. שו"ע, יו"ד סי' קצח סע' יז.

[2]. רמ"א לשו"ע, שם סע' א.

[3]. ראה סיכום בערוך השלחן, יו"ד סי' קצח סעי' מג.

הרב עומר שפס | תמוז תשע"ה