הלוקים בנפשם

שאלה

מהי עמדת ההלכה לגבי הלוקים בנפשם?
האם יש התיחסות ללוקים בנפשם במקורות היהודיים השונים? אם כן
מה הם?
כיצד מוגדרים הלוקים בנפשם במקורות השונים?

 

 

 

תשובה

אם הם מאלה שאין דעתם שלמה הם שוטים, ואין הכונה דוקא לרמת
משכל נמוכה אלא שאין מעשיהם מודרכים עפ"י שכל ישר ובגרות. הם
נחשבים כחסרי דעת וחסרים את אחד היסודות להתחיבות המצוות, וע"כ
אין למעשיהם תוקף הלכתי, הם אינם חייבים במצוות ואינם יכולים לא
להוציא את עצמם ידי חובה ולא להוציא אחרים.
תוכל לעיין בס' נשמת אברהם על יו"ד בתחילתו שם הוא עוסק בגדרי
השוטה.
אם דעתם שלמה אלא שהם סובלים ממחלת נפש דינם כחולים לכל
דבר ואם יש חשש לחייהם הם חולים מסוכנים וכל דיני פיקוח נפש חלים
עליהם
רפואה שלמה

הרב יעקב אריאל |