כפייה לניתוח כריתת רגל

שאלה

מהן דעת ההלכה ודעת החוק בנוגע לניצולת שואה חולת סוכרת שהשתתפה בניסויים של יוזף מנגלה, והיא אינה רוצה שיכרתו לה את הרגל כדי להצילה. האם חובה להתעקש על הכריתה או לא?

תשובה

תשובה

אם החולה כשירה מבחינה נפשית ומבחינה שכלית, הגרש"ז אוירבך זצ"ל סובר שראוי לנסות לשכנעה, אך אסור לכפות אותה, ואילו הגרא"י ולדנברג סובר שיש לכפות אותה.[1] החוק בישראל הוא כשיטת הגרש"ז אוירבך, אם מדובר בחולה שנותרו לה פחות משישה חודשים לחייה.[2][1] ראו אנציקלופדיה הלכתית רפואית (מכון שלזינגר תשס"ו), כרך ב ערך 'הסכמה מדעת'; שם, עמ' 1687-1661, ובמקורות המצוינים שם. ראו גם 'נשמת אברהם', ח"ד חו"מ סי' תכז סעי' ד.

[2] חוק החולה הנוטה למות התשס"ו – 2005. החוק מובא בספר 'אסיא' עמ' 325-308.

הרב ד"ר מרדכי הלפרין | אדר ב' תשע"ד