לחיצת יד לאישה

שאלה

האם יש מקום להקל כשיטה שהובאה באגרות משה ללחוץ יד לאשה
שיש בזיון אם לא ילחץ?

 

 

 

תשובה

האג"מ אוסר ללחוץ יד לאשה.
הוא כותב רק שאלו שעושין כן אולי סומכין על כך שאין זו נגיעה של
חיבה אך למעשה הוא לא התיר.
החכם עיניו בראשו איך לא להיקלע למצב מביך. כשאשה מושיטה את
ידה אפשר להסביר לה בעדינות ובנימוס שלכל אדם יש רק אשה אחת
בחייו ומשום כבודה הוא אינו מושיט יד לנשים אחרות.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |