האם מותר לקיים יחסי אישות. בליל הסדר

שאלה

האם מותר לקיים יחסי אישות. בליל הסדר

תשובה

שלום

פסק המשנה ברורה סימן רמ ס"ק ז :אין לשמש [ד] בליל א' של פסח וליל שבועות ושני ימים של ר"ה וליל שמיני עצרת אם לא בליל טבילה. וכ"ז אינו אלא לאדם שהוא מלא ביראה ולא יחטא ח"ו אבל אלו שיצרם מתגבר עליהם והם חושבים שהוא כעין איסור תורה ועי"ז באים ח"ו לידי כמה מכשולים מצוה לשמש אפילו בר"ה ויטבול למחר דמצד הדין אין איסור אלא ביוה"כ ובט"ב ובימי אבלות שלו או שלה [חכמ"א]:

ובשער הציון ס"ק ד כתב : שכל דברים אלו הם דעת אחרונים דעל פי קבלה נכון ליזהר:

סיכם דברים אלו בספר מקראי קודש (הרב משה הררי הלכות ליל הסדר פרק י סע'ף יט) "יש הנוהגים עלפי הקבלה להמנע מתשמיש המיטה היינו הזיווג עם אשתו בלילה זה אך מעיקר הדין מותר הדבר ולבן מי שטרם קיים את מעות פריה ורביה או שיערו תוקפו או שחל אז ליל הטבילה לא יחמיר בבך וראה במקורות ויהיו בל מעשיו לשם שמים לה"

רבני מכון התורה והארץ | כ"ט אדר תשע"ז 9:33