האם מותר לי להעביר דבר כלשהו מיד ליד לאישה כאשר אני לא נוגע בה וכאשר לא מדובר בחיבה ?

שאלה

שלום, בעניין שמירת נגיעה, האם מותר לי להעביר דבר כלשהו מיד ליד לאישה כאשר אני לא נוגע בה וכאשר לא מדובר בחיבה ? כגון לשלם כסף לקופאית בסופר ולקבל את העודף כשאני מעביר לה בלי ליגוע בה.. תודה.

תשובה

חז"ל החמירו דיני הרחקה דיני נידה בין איש ולאשתו , שלא ימסור לאשתו נידה דבר מיד ליד אפילו שאינו נוגע בה.

אך נחלקו הפוסקים האם הרלחקות אלו הינן גם ביחס לכל אשה האסורה .

ופסק הרמ"א באבן העזר סי' כא סע' ה:

"ויש מקילין בכל אלה, דלא אסרו דברים של חבה רק באשתו נדה (רשב"א אלף קמ"ח /קפ"ח/)."

וביאר הבית שמואל אבן העזר סימן כא ס"ק ט 
ויש מקילין בכל אלה - היינו באכילה בקערה אחת או להושיט מידו לידה אסור כשאשתו נדה מ"מ באשה אחר' לא חיישינן להרהור בכה"ג אבל רחיצת ידים והצע' מטה ומזיגת הכוס ל"פ הרשב"א:

אם כן אפשר להקל ולמסור או לקבל מאשה אחרת דבר מיד ליד בתנאי שאינו נוגע בה ואין בדבר שום חיבה.

רבני מכון התורה והארץ | ג' סיון תשע"ז 10:08