נישואים

אשה מורדת

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב שלום!!מהי אשה מורדת בדיני גירושיםוהאם קיים מושג של גבר מורדואם לא מהוא השוני?

כתובה

הרב יעקב אריאל
שלום כבוד הרבכלה ששמה מיכל אך רבים מכנים אותה "מיכי" צריכה שהכינוישלה יופיע בכתובה או רק בגט מקפידים על כך?כל טוב

כיסוי ראש אחר החופה

הרב יעקב אריאל
האם כלה לאחר החופה צריכה לכסות את שערה, במשך החתונה?האם יש הבדל בין ספרדים שאינם נוהגים "חדר ייחוד" לביןאשכנזים הנוהגים זאת?

פריסת טלית בחופה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם בחופה של בני עדות המזרח חייבים לפרוס טלית מעל החתןוהכלה כחלק מן הקנין או שמספיקה החופה עצמה?כל טוב

הסכום הרשום בכתובה

הרב יעקב אריאל
מה חשיבות כתיבת סכום הכסף בכתובה, והאם במקרה גירושין ישמשמעות לכך?

הכסף בכתובה

הרב יעקב אריאל
מה פירוש הסכומים השונים הרשומים בכתובה, מה ערכם באופןממשי, ולמה לכתוב כך?

פסול לעדות

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבנשאלתי ע"י חתן שאינו שומר תורה ומצוות מדוע מי שמחלל שבתבפרהסיא פסול לחתום כעד על הכתובה. וכי כל מי שאינו שומרשבת הוא בהכרח גם שקרן שמעיד עדות שקר?כל טוב

מנהג הקפת הכלה בחתונה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב אני מבקש לברר את המקור למנהג שהכלה מקיפה את החתן בחתונה כמו-כן כיצד להתייחס לרצונה של כלהא. לסובב לבדהב. לא לסובב כלל מדובר בכלה תורנית

שם משפחה בכתובה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם לדעת הרב צריך לכתוב בתחילת הכתובה גם את שם המשפחהשל החתן או רק פלוני בן פלוני?כל טוב

השתתפות בשבע ברכות

הרב יעקב אריאל
השתתפתי בשבע ברכות שכבדו בברכות אנשים שבאו לקראת סיוםהסעודה ולא אכלו ולא שתו עם הסועדים. חלק מהאנשים ברכווחלקם לא הסכימו לברך כיון שלא אכלו בסעודה. עם מי הצדק?

מנהגים בחתונה

הרב יעקב אריאל
א. האם מותר שהכלה תעניק לחתןטבעת מתחת לחופה? אחרי/לפניהחופה האם מותר.ב. האם מותר/ראוי שהחתן בהליכתו לכסות עם ההינומא את פניהכלה ינגן/ירקוד בתהלוכה לקראתה?

הינומא לגרושה

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרבהאם כלה גרושה צריכה כיסוי הינומא או שמא זהו מנהג הנוגע רקלכלה רווקה?כל טוב

בירור בנושא משפחה

הרב יעקב אריאל
האם מוטל על אדם לברר לעומק שמועה על חשש ממזרות אצלמשפחה שהוא מתכוון לבוא עמה בקשרי נישואין.מדובר על שמועה שמסתובבת. באופן רישמי אין שום הוכחה.כמו כןהבירור יגרום לפגיעה קשה מאד בקשר האישי וככל הנראה עלוללהביא לסיום הקשר.

קשר לפני הנישואין

הרב יעקב אריאל
שלום לכבוד הרב. אשמח לשמוע את דעת הרב בנוגע לבניית קשרלמטרת נישואין. הציבור החרדי מחזיק יותר בדעה שלא נדרש רגשכלל על מנת לקבל את ההחלטה להתחתן. מספיק שיש נשיאת חןבסיסית, ושהאדם המיועד "מתאים" על פי השכל למה שחיפשתי.אהבה, לפי דרכו של ציבור זה, תגיע רק אחרי הנישואין. בציבורשלנו לעומת זאת יש חיפוש גדול…

צלחת בארוסין

הרב יעקב אריאל
אם יוכל הרב להחזיר תשובה מהרההארוסין ביום שניאם אפשר לכתוב פס' על הצלחתשהרי שוברים הצלחת

מניעת עיגון

הרב יעקב אריאל
שלום עליך!מדוע אי אפשר לכתוב גט על תנאי כמו בימי דוד שיצאו למלחמהכדי למנוע מנשים להיות עגונות ?

יבום וחליצה במציאות המודרנית

הרב יעקב אריאל
שלום לרב!כאשר היום "חליצה קודמת ליבום" (למרות שלפי הרמב"ם והשו"עזה לא כך שהלכה כחכמים)האין זה "שקר" כאשר האשה אומרת "לא אבה יבמי" והוא אומר"לא חפצתי לקחתה" ועוד שלפעמים האח כן רוצה את האשה אבלהיא מואסת בו. ב. מה יקרה במצב, שהבעל מת ולא היה לו זרע, אבל האשהלקחה מזרעו ועשתה הפריה חוץ גופית ונתעברה וי…

מתי מותר להתחתן?

הרב יעקב אריאל
שלם רב!הסבא של החתן שלי נפטר. אנחנו קבענו להתחתן בפברואר" אבלעכשיו אני לא יודעת אם מותר לנו להתחתן או שאנחנו חייביםלחכות שנה?תודה על התשובה

קידושין ונישואין

הרב יעקב אריאל
לכבוד הרב הגאון יעקב אריאלברצוני לשאל את הרב כמה שאלות בעניני קידושין ונישואין.א) בתורה כתובה מצוות קידושין,("כי יקח") אך לא נישואין, מההמקור לנישואין ?ב) פעם שמעתי הסבר שבתורה אין מצוות נישואין, כיון שתכליתהנישואין זו לפריה ורביה ופריה ורביה מופיעה בתורה, וקשה: הרי גםאדם שאינו מסוגל להוליד חייב להי…

חתונה כהלכה

הרב יעקב אריאל
על אלו דברים צריך להקפיד בענין עירוב בין המינים בחתונות?
הקודם   1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    22    23    24    25    26    27    הבא