בירור בנושא משפחה

שאלה

האם מוטל על אדם לברר לעומק שמועה על חשש ממזרות אצל
משפחה שהוא מתכוון לבוא עמה בקשרי נישואין.
מדובר על שמועה שמסתובבת. באופן רישמי אין שום הוכחה.כמו כן
הבירור יגרום לפגיעה קשה מאד בקשר האישי וככל הנראה עלול
להביא לסיום הקשר.

 

 

 

תשובה

אין חוששים לקול על ממזרות (יומא פח ע"א, שו"ת מהר"י וייל סי'
קמז, שו"ת מהר"י בן לב ח"א סי' יא, שו"ת ישועות מלכו אה"ע סי'
מח). ולהיפך, הפוסקים גזרו בגזירת נח"ש על המוציאים קול ממזרות
על אחרים.
אפילו אליהו הנביא לא יגלה ממזרים אלא משפחה שנטמעה נטמעה. על
כן עצתי להימנע מלברר את הדבר ולהפסיק את הרינונים.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |