קריאת חותן או אב בשמם הפרטי

שאלה

חותן שמסכים שחתנם\כלתם יקראו לו בשמם הפרטי-האם מותר? למה?
וכן מה הדין כנ"ל באב לגבי בניו?

תשובה

נראה לי שחותן שמחל על כבודו כבודו מחול ולכן מותר לחתן לקרוא לו בשמו. אולם לגבי אב אף שכבודו מחול בכ"ז הבן צריך לכבד את אביו, בגלל שהוקש כבודו לכבוד שמים ולבזותו אסור וקריאת אדם בשמו הפרטי תביא זלזול בכבודו.
וכן כותב ספר חסידים לגבי מחילת אב שהיא רק מצד דיני אדם אבל מצד דיני שמים חייב בכבודו ולכן באב ראוי שלא לעשות כן.

הרב יעקב אריאל |