ריבית פיגורים בגביית הארנונה

שאלה

החוק מחייב לגבות ריבית פיגורים על איחור בתשלום הארנונה. האם לפי ההלכה מותר לעירייה לעשות זאת?

תשובה

יש מקום להתיר גביית ריבית פיגורים בתור קנס כאשר הפיגור הוא שלא כדין.[1] כן אפשר להגדיר את ריבית הפיגורים מס גבוה יותר, המוטל על המפגר בתשלום, ולא להגדירה ריבית[2] מכל מקום, טוב יותר שהעירייה תחתום על היתר עיסקא, שיועיל גם בעסקאות אחרות שעושה העירייה, וממילא יתיר גם ריבית פיגורים בלא ספק. יש להדגיש שהיתר העיסקא שמדינתישראל חתומה עליו אינו מכסה את העסקאות שעושות הרשויות המקומיות, משום שהן נחשבות ישויות משפטיות נפרדות לחלוטין מכלל מדינתישראל.[1].     ראה בס' כתר ח"ו, סי' מו.

[2].     תורת ריבית, פרק י סעי' סט.

הרב שלמה אישון | תשרי תשע"ד