ועד עובדים

שאלה

אני עובד בחברה גדולה מאוד, ובזמן האחרון החלו כמה עובדים להתאגד ופנו אליי שאחתום ואצטרף להתאגדות של ועד עובדים; כדי להקים ועד, החוק דורש שלכל הפחות שליש מן העובדים יחתמו על הצטרפות אליו. האם לתורה יש עמדה בעד ההצטרפות או נגדה? מה הן הבעיות ההלכתיות שיכולות להתעורר סביב התארגנות כזו? האם אין בה פגיעה במעסיק או הפרת חוזה וכדומה? 

תשובה

ועד עובדים הוא גוף שנועד להגן על זכויות העובדים: למנוע את ניצולם, למנוע פיטורין לא מוצדקים וגם לדאוג לרווחת העובדים על ידי ארגון ימי נופש וכדומה. העובד רשאי להגן על הזכויות שהוא אמור לקבל ממעסיקו, ולפיכך מותר לעובדים להתאגד, כדי שהמעסיק יתחשב בהם.[1] יש פוסקים שמתירים לעובדים גם לשבות מעבודתם בסכסוכי עבודה קיצוניים בינם ובין מעסיקיהם.[2] בחברות רבות בימינו מקובל לארגן ועד עובדים בהסכמת המעסיק, וזכות זו קבועה בחוק. על כן, גם לפי ההלכה וגם לפי החוק, מותר לתמוך ולהצטרף לוועד עובדים, והצטרפות כזו אינה מפֵרה את חוזה העבודה.[3] יש לציין שאם ידוע שמדובר בוועד שעלול לדרוש דרישות מוגזמות שאינן מיועדות להועיל לקידום החברה - אסור להצטרף אליו, שהרי 'כל פועל מותרה ועומד להביא תועלת בעבודתו ולא להפסיד'[4]. וכן כתב הרמב"ם (הל' שכירות פי"ג ה"ז):

כדרך שמוזהר בעל הבית שלא יגזול שכר עני ולא יעכבנו כך העני מוזהר שלא יגזול מלאכת בעל הבית ויבטל מעט בכאן ומעט בכאן ומוציא כל היום במארה אלא חייב לדקדק על עצמו בזמן מלאכה...

עם זאת, אם נראה שהמעסיקים עלולים לפגוע בזכויות העובדים, הרי שוודאי טוב להקים ועד עובדים שיגן על זכויותיהם.[1]  בבא בתרא ט ע"א; רא"ש (שם); שו"ע, חו"מ סי' רלא סעי' כז.

[2]  ראה סקירה ב'תחומין' (ח"ה עמ' 295 ואילך), ובה מובאות דעותיהם של הרב צבי פסח פרנק, הרב משה פיינשטיין, הרב אברהם שפירא ועוד.

[3] ראה שו"ת אגרות משה, חו"מ חלק א סי' נח; שו"ת משפטי עוזיאל, חו"מ מב; שו"ת עשה לך רב, חלק ב סי' סד.

[4] שו"ת משפטי עוזיאל שם.

מכון משפטי ארץ | אדר ב' תשע"ד