זמן הפרשת תרומות ומעשרות משמן

שאלה

האם צריך לעשר זיתים לאחר המסיק, או לאחר שהם כבר מוכנים לאכילה? מה הדין במי שעישר מייד לאחר המסיק?

 

 

 

תשובה

זיתים המיועדים לאכילה, לחלק מן הדעות ניתן לעשר מיד לאחר המסיק, ולחלק מן הדעות יש לעשר רק לאחר הכבישה. לכן לכתחילה יש להפריש רק לאחר הכבישה, אך אם הפריש אחר המסיק הפרשתו מועילה (ראה 'התורה והארץ' ה עמ' 24, סעי' טז ובמקורות שם).

שונה הדבר בזיתים המיועדים לשמן. לדעת כולם יש להפריש מזיתים אלו רק לאחר עשיית השמן. אם הפריש מהזיתים לפני עשיית השמן, אף שחל שם תרומה על אותם זיתים שייחד לתרומה, אין להשתמש בשמן, עד שיפריש פעם נוספת בלא ברכה, לאחר הסינון (ראה 'התורה והארץ' ה עמ' 25-26, סעי' יז-יח ובמקורות שם).

 

הרב אהוד אחיטוב |