מעשר עני בשדה ובבית- המשך

שאלה

לכבוד הרב אריאל שליט"א

שלום וברכה

תודה על התשובה אלא שלקוצר דעתי לא זכיתי להבינה הדק היטב.

א. לגבי מעשר עני בשדה - אם איני טועה הרב בספרו כתב במפורש שלעניין מעשר עני בשדה לדעתו העיצה כיום למעשה היא ע"י מתנה ע"מ להחזיר ואע"פ שיש בכך הערמה, וא"כ לכאורה זה לא כמו שהושב בתשובה לשאלתי

ב. לגבי מעשר עני בבית - עיקר שאלתי היתה על הסברא לגבי מעשר עני בבית! ולמיעוט השגתי לא מצאתי תשובה ברורה (פשוט שמן הראוי לתת אבל לא על כך שאלתי), אלא שאלתי היתה לגבי הסברא עצמה - האם מעיקר הדין! החיוב הוא שבעה"ב יתור אחר עני, או שמעיקר הדין העני הוא שצריך לבוא ולבקש מבעל הבית (וממילא אם לא ביקש מן הדין הרי זה כאילו אנן סהדי שמחל ודי בהפרשה)

אודה אם ניתן לקבל הפניה למקור ברור באשר לסברא עלי שאלתי בסעיף ב.

בברכה

תשובה

א. לכתחילה ראוי לתת לעני הלואה בערך של לפחות 5.0% מהמעשרות ולהקנות לעניים את המ"ע ולהתיחס למ"ע כפרעון

הצעתי לתת במתנה ע"מ להחזיר הוצעה רק במקום שלא ניתן ללכת בדרך הראשונה


ב. מהגמ' עולה שבשני המצבים היתה חלוקת המעשר בפירסום (עי' סוף פרק רביעי בירושלמי דמאי) ולכן אם אדם פרסם הוא מחלק מעשר עני ולא הגיעו עניים הוא יכול ליטול את המעשר לעצמו כיון שלא באו ליטול, אבל סתם להניח כך ולזכות בהם אסור.

הרב יעקב אריאל |