הפרשת תרומות ומעשרות בברכה באשקלון

שאלה

האם מפרישים תרומות ומעשרות מפירות אילן שגדלו באשקלון של ימינו בברכה לדעת הגרעײי זצײל

תשובה

שלום רב.

למיטב ידיעתי אין בכתבי הגרע"י אבחנה בין הפרשה בגבולות עולי מצרים לגבולות עולי בבל ביחס לברכה וביחס לעיר אשקלון, ונראה מדבריו שאף בעולי מצרים יש להפריש בברכה. 

ביחס לעיר אשקלון, ישנה מחלוקת בין הפוסקים האם נכבשה ע"י עולי מצרים או עולי בבל או שכלל לא נכבשה (עיין בספר גבולות השדה לרש"ז רווח עמ' קמח והלאה שדן בזה בהרחבה). אכן לדעת האור לציון (שביעית עמ' פ- פא) יש להפריש ללא ברכה משום שיש ספק לגביה, אבל מ"מ דעת רוב הפוסקים שאשקלון נכבשה לכל הפחות ע"י עולי מצרים ולכן יש להפריש תרומות ומעשרות בברכה. 

הרב שי לוי | ב' חשון תשע"ט 15:34