שמיטת כספים על חובות לקופות צדקה

שאלה

האם גבאי קופות צדקה וגמחי"ם רשאים לגבות חובותיהם אחר השמיטה בלא פרוזבול?

תשובה

חובות לקופות צדקה אינם נשמטים בסוף השביעית, אף אם האחראים עליה לא כתבו פרוזבול על הכספים שהלוו מקופת הצדקה. הסיבה לכך היא, שבסמכות בית הדין לדאוג לגביית חובות אלו, וכאילו כבר נמסרו שטרות החוב בידי בית דין (שו"ע חו"מ סי' סז סעי' כח, עפ"י רשב"א ב"ק לו ע"ב), וכתבו האחרונים שלאור זאת ניתן לומר שגם חובות שחייבים לקופות גמ"ח אינם נשמטים. אך יש שכתבו שמכל מקום נכון שהממונה על קופות אלו, יכלול אותן בשטר פרוזבול יחד עם שאר הלוואותיו הפרטיות (ראה שו"ת יחווה דעת ח"ד סי' סד).

הרב אהוד אחיטוב | כסליו תשע"ד