פרוזבול

שאלה

איך היה מותר להילל הזקן לתקן את הפרוזבול?
הרי שמיטת כספים היא מהתורה, ואפילו הילל לא יכול לבטל מצווה מהתורה.

תשובה

בס"ד

שלום וברכת ד´


בגמ´ נאמרו לכך שני הסברים א. שביעית בזמן הזה היא דרבנן, והלל תיקן לזמן שהשביעית לא אסורה מדין תורה. ב. יש כח ביד חכמים להפקיע ממון מאדם לחברו לצרכים מסוימים, אפילו אם שמיטה דרבנן.

בברכת התורה והארץ
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום אשקלון הרב יהודה הלוי עמיחי | 2/10/2013 4:28:16 AM