שתילת עץ פרי והנאה מפלפלים שבעציץ

שאלה

שלום.

1. יש לי שתיל (בתוך עציץ עם אדמה)עץ פרי עד מתי מותר לטוע אותו בשנה השישית?

2. עציץ שיש בו שתיל פלפלים יש בו כרגע פלפלים מה דין הפלפלים ועד מתי מותר להנות מהם?


יצחק

תשובה

בס"ד

 

שלום

1. עץ פרי אין לנטוע מט"ו באב ע"מ שיהיה 14 יום לקליטה וחודש לחישוב שנות ערלה קודם השמיטה, אך שתיל הנמצא בתוך עציץ(בתוך גוש אדמה) הרי הוא כבר קלוט ומותר לנטוע אותו בקרקע עד כט אב.

אך אם העציץ היה נקוב ומונח ע"ג קרקע הרי גם חישוב שנות ערלה אינם מתחילים משעת הנטיעה בקרקע אלא אף מקודם לכן,  אם כן למעשה אם העציץ הוא נקוב והיה מונח ע"ג קרקע קודם כט אב  אפשר לנטוע אותו בקרקע עד ערב ר"ה.

2. עציץ של פלפלים אם אינו נמצא בתוך בית (חממה) ותחת משטח מנתק.  הרי חלים עליו כל דיני שמיטה  ולכן כל הפלפלים שילקטו לאחר ר"ה הם הפקר, אפשר לאכול אותם ויש בהם קדושת שביעית  

 

בברכה,

אברהם סוחובולסקי

הרב אהוד אחיטוב | אלול תשע"ד