קדושת שביעית בעלי גת

שאלה

האם יש בעלי גת קדושת שביעית לעניין איסור סחורה?

תשובה

נראה שבגת המגודלת לאכילה וללעיסה יש בו קדושת שביעית מכיוון שרבים משתמשים בו לאכילה. אמנם ראינו שהילקוט יוסף עמ' רפט כתב שאין בו קדוש"ש, וצ"ע.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי.

הרב יהודה הלוי עמיחי |