קדושה בפירות שביעית

שאלה

יישר כח על הספר החשוב והמועיל "קטיף שביעית". תוך כדי לימודנו בו התעוררו לנו מספר שאלות. נשמח אם תוכלו לענות לנו עליהן:

1. האם מותר לזרוק לפח האשפה פירות שביעית הראויים למאכל בהמה? בפרק סג סעיף י’ נכתב: "פירות [שביעית]... לא פקעה מהם קדוש[תם] כל זמן שמקובל להשתמש בפירות כאלה למאכל בהמה, ומותר לזרוק אותם לפח האשפה, מפני שדבר זה אינו פוסל אותם מלשמש כמאכל בהמה".

ואילו בסעיף יג נכתב: "קליפות הראויות למאכל... בהמה - יש בהן קדושת שביעית, ואסור לזרוק אותן לפח האשפה". לכאורה יש כאן סתירה, ויתירה מזו, קולא בפירות שביעית עצמם, במקום שיש חומרא בקליפות?!

2. קדושת שביעית בגידולים הראויים לקוסמטיקה. בפרק סד סעיף טו נכתב: "אין להכין... מוצרי קוסמטיקה... מפירות שביעית". ואילו בתחילת הספר (פרק ה’ סעיף ב5) נכתב, שקדושת שביעית חלה על מינים שראויים לקוסמטיקה. ואם כן איזה שימוש אפשר לעשות במינים אלו?

כנראה הכוונה בפרק סד היא, שמותר להשתמש במינים אלו כדרך גידולם, אך אסור להכין מהם משחות ומוצרי קוסמטיקה. האם הבנה זו נכונה, ואם כן, היה אמנם יותר מובן אם היה נכתב כן בפירוש?

תשובה

תודה על הערותיך המחכימות.

א. אכן יש כאן סתירה, ובאמת אנו נוקטים שמותר לזרוק שאריות שכבר אינם ראויים למאכל אדם אף שעדיין לא פקעה מהם ק"ש. זאת, למרות שעדיין ראויים למאכל בהמה, והסברה כפי שנכתב שהבהמה יכולה לאכות שאריות אלו גם מתוך פח האשפה. לפי זה, מותר לזרוק גם קליפות הראויות למאכל בהמה.

ב. לגבי ההערה השניה, ייתכן שצריך תוספת הסבר, אך אין סתירה בין הסעיפים. ואכן למוצרי קוסמטיקה יש קדושת שביעית ולכן אסור להפסידם וכדו', אך מובן שכיוון שהם ראויים רק לקוסמטיקה זהו שימושם. אך פירות שביעית הראויים למאכל אדם שיש בהם ק"ש אין להשתמש בהם שימוש של קוסמטיקה.

בכל טוב ובברכת התורה והארץ, ובע"ה יהפכו הימים האלו במהרה מאבל לששון ולשמחה,

הרב יואל פרידמן

הרב יהודה הלוי עמיחי |