ניכוש עשבים

שאלה

מדוע מותר לקצוץ עשבים מתים שלא מפריעים לעץ אלא רק מכערים אותו?
מאחר ואין זה לאוקמיי אלא רק ליופי, האם אין זה מהאיסורים?

תשובה

בס"ד

שלום ושבוע טוב

כל פעולה שהיא לא לצורך הצמחה ועיקרה לנוי ושמירת היופי נראה שזה לכוונה לא חקלאית המותרת, כשם שאפשר להוציא עצים לצורך השימוש בעץ, ועיין במנח"ש סי' נא ס"ק ח שהעלה סברא שאוקמי של נוי מותר ולכן מתיר גיזום ושמירה בפרחי נוי, ק"ו בנידון דידן שאין זה זמירה או גיזום בפרח עצמו אלא הורדת קוצים, ובייחוד שאין איסור קציר בשביעית אלא כדרך הקוצרים וכאן לא קוצר כדרך הקוצרים.


שבוע טוב וחודש מבורך
יהודה הלוי עמיחי
מכון התורה והארץ
כפר דרום שבי דרום

הרב יהודה הלוי עמיחי | חשוון תשע"ו