מצוות שמיטה מהתורה

שאלה

מה הם התנאים הדרושים לקיום מצוות השמיטה דאורייתא?

שמעתי שהתנאים הם:
1. כל העם (או רוב העם, אינני יודע מה הוא הנכון!) צריך לשבת בארץ.
2. כל השבטים צריכים להיות במקומם.
3. בית המקדש צריך להיות בנוי ופעיל (כלומר הקרבנות מתקיימים).
4. היובל נהוג.
אינני יודע מה נכון ומה לא, האם תוכלו לעזור ולהוסיף תנאים אם ישנם, ובאיזה ספר ניתן למצוא את כל התנאים הנדונים?

תשובה

השביעית נוהגת מדארייתא רק כשיובל נוהג, עיין רמב"ם הל' שמיטה ויובל פ"ט ה"ט, ושם מבואר ששביעית בזמן הזה היא מדרבנן, מכיון שאין יובל נוהג. היובל לא נוהג בגלל שאין ישראל מכירים את מקומות השבטים.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי

הרב יהודה הלוי עמיחי |