ביטול ירק קדוש בתבשיל

שאלה

באתר של אוצר הארץ נכתב: "מותר לערב מאכל שיש בו קדושת שביעית עם מאכל אחר, ואף אם קדושת השביעית פוקעת ממנו ע"י כך. אך אסור לעשות כך מתוך כוונה לבטל את קדושת השביעית". מהו הגדר/הכמות בו נחשב שהירק הקדוש בקדושת שביעית בטל בתבשיל החדש, לפי מה קובעים זאת?

תשובה

עיין שביעית פ"ז מ"ז, ובריבמ"ץ ור"ש שם, שבפירות שביעית לפני ביעור הכל לפי נותן טעם בין במינו ובין שאינו במינו.

בברכת התורה והארץ
הרב יהודה הלוי עמיחי.

הרב יהודה הלוי עמיחי |