יין אוצר בית דין בחו"ל

שאלה

האם מותרלהוציא לחו"ל יין של אוצר בית דין?

תשובה

בס"ד


שלום וברכת ד'


עיין שבת הארץ פ"ה הי"ג. נראה שהאיסור הוא מדרבנן ולא מדאורייתא (עיין האדרת בשמן רענין ח"ב שבח הארץ סי' לב, חזו"א סי' יג ס"ק ג, משנת יוסף ח"ב סי' כד). 

יש שהסבירו שהאיסור כדי שהביעור יעשה בארץ, ולפי הסבר זה לאחר הביעור מותר.

ויש שאסרו משום סחורה, ולכן בהבלעה הדבר מותר. 

ויש שאסרו בכל עניין ולא התירו כלל. ידועה אגרתו של המהרי"ל דסקין זצ"ל ששאלוהו מחו"ל מתי ביעור אתרוג, וענה על כך מי התיר כלל להוציאם?! ומה אעשה שהסוחרים קרובים לרבנים והם התירו להם להוציא. וד"ל. 

על כן הלכתית לאחר הביעור יש מקום להקל בהוצאה, אבל בודאי שלא לכתחילה. אבל מי שיוצא ולוקח עמו לג' סעודות אפשר להקל. 


ליהודים הייתה אורה ושמחה


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי


הרב יהודה הלוי עמיחי | ז' אדר תשע"ז 20:19