הפירות שגדלים עכשיו אצלי בגינה הם נטע רבעי. ורציתי לדעת איך אפשר לאכול אותם? האם צריך לחלל אותם? ואיך?

שאלה

שלום, רציתי לשאול בעניין נטע רבעי. הפירות שגדלים עכשיו אצלי בגינה הם נטע רבעי. ורציתי לדעת איך אפשר לאכול אותם? האם צריך לחלל אותם? ואיך? והאם התרומות ומעשרות הם אותו הדבר? תודה רבה איציק

תשובה

שלום

1. פירות שנה רביעית הם בקדושת נטע רבעי . ע"מ לאכול מהם יש לחללם על מטבע ואז הפירות יוצאים לחוין ומותרים באכילה. להלן נוסח החילול:


רמב"ם הלכות מאכלות אסורות פרק י הלכה יז

כיצד פודין פירות נטע רבעי בזמן הזה, אחר שאוסף אותן מברך, בא"י אמ"ה אקב"ו על פדיון נטע רבעי, ואחר כך פודה את כולן ואפילו בפרוטה אחת ואומר הרי אלו פדויין בפרוטה זו ומשליך אותה פרוטה לים המלח ....

 

יש לקטוף את הפירות

ולברך:

בא''י אמ''ה אקב''ו לפדות נטע רבעי.

ואח''כ אומר:

הפירות הללו הרי הם בתוספת רבע מערכן מחוללים כל דרגת חיוב על פרוטה ורבע בנפרד במטבע המיוחדת לכך בשבילי.

 

יש אומרים(הובא בדרכי משה יור"ד רצד אות ב):

ריבון העולמים גלוי וידוע לפניך שבזמן שבית המקדש היה קיים היו הפירות להקדש ועכשיו שאין בית המקדש קיים, יהי רצון מלפניך שתהא פרוטה זה להקדש ויצאו פירות אלו לחולין.

 

2. אם אתה מסופק אם פירות שנה זאת, הם נטע רבעי או פירות שנה חמישית החייבת בתרו"מ, יש להפריש כרגיל תרו"מ לומר נוסח הפרשת תרו"מ ולהקפיד להוסיף בסוף הנוסח  שאם הפירות נטע רבעי הרי כל הפירות שקטפתי  מחוללים על מטבע שברשותי (נמצא בנוסח של המכון בסופו)

במקרה זה כל ההפרשה וחילול נטע רבעי שהוא מחמת ספק יש לומר בלא ברכות כלל לא על ההפרשה ולא על החילול 

 

בברכת התורה והארץ

אברהם סוחובולסקי

רבני מכון התורה והארץ | כ' אייר תש"פ 12:37