ילדים עשו שורות זרעים

שאלה

הילדים זרעו בגינה של הבניין (בחצר משותפת) שורה של גרעיני מלון, שורה של גרעיני סלק, שורה של גרעיני דלעת, ושורה של גרעיני שעעוית. כעבור כמה ימים נודע לי על כך וכשנסיתי לברר את המיקום המדוייק של הזרעים ומה המרחק ביניהם, הילדים לא היו בטוחים והצביעו לי בערך על איזורי הזריעה. מה עליי לעשות? לא בטוח שיש מרחק של 15 ס"מ בין שורה לשורה. האם צריך להפוך את הקרקע? האם יש חובה לשרש את הכל? האם די להפוך את רצועת קרקע של 15 ס"מ באיזורים הסמוכים?

תשובה

שלום וברכה

 

לפי הנכתב במכתב יש ארבע שורות. 1. סלק 2. מלון 3. דלעת. 4. שעועית.

השורות 1,2,3 הם ירקות, אלא ששורות 3,2 הן שורות של ירק המתפשט.. שורה 4 היא קטנית.

ההרחקות בין השורות 1-3 היא באופן עקרוני כירק, ולכן יש להרחיק 12ס"מ בין שורה לשורה. אלא שלגבי שורות 2,3 שהם דלועין, הרמב"ם  (הל' כלאים הלכה יג) כתב:

ואין צריך לומר שאם זרע שורה ממין זה ושורה ממין אחר שדיו להיות ביניהן תלם אחד כמו שיתבאר.

דהיינו כשיש שורות בודאי כשהכל אותו מין ירק מספיק תלם בין השורות, וכן בנידון דידן, אמנם לעניין דלעת היונית כתב הרמב"ם (הי"ד) שאם נטה אחד על השני יש לעקור. ויש שהחמירו בכל הדלועים משום דלעת יונית. א"כ בנידון דידן שהכל ירק, אין צורך יותר מתלם בין שורה ושורה, ואם יתפשט בעתיד יצטרכו לעקור. אבל קודם הגידול אין צורך לעקור. ולכן בנידון שלכם אין צורך לעקור כעת. תחכו ותראו מה גדל.

לרוב הפוסקים המין המתפשט הוא דלעת יונית בלבד ולא שאר הדלועין. אבל אפילו לשיטות החוששות שכל המתפשטין דינם כדלעת יונית ויש לעקרם, כל זה אם התפשטו אבל לפני התפשטותם אין צורך לעקרם שאין איסור כלאים בין מיני ירק, אלא כשמתפשטים על ירק אחר יש מחזי ככלאים. לכן בנידון שלכם תראו כשהשורות תגדלנה אם יש טפח ומחצה יש להשאיר, וכדאי לעשות הדליה לדלועין (מלפפון ומילון) ואז אין בעיה של עלים על גבי ירק.

סיכום: אין צורך כעת להפוך קרקע, אלא כשיגדל תראו מה גדל. ותעקרו את מה שלא יהיה מרחק הלכתי בין צמח לצמח. כדאי לעשות בדלעות הדליה כך שלא תוצר בכלל בעיית עקירה גם בעתיד.


בברכת התורה והארץ

יהודה הלוי עמיחי

 

הרב יהודה הלוי עמיחי | י"ט אייר תש"פ 15:17