ברייה שנימוחה או נתרסקה

שאלה

כתוב לגבי 'ברייה', שאם היא נימוחה או נתרסקה או ניטל ממנה איבר, אזי כבר אינה 'ברייה' [ערוך השולחן סי' ק סעי' ה]. מה ההבדל בין 'נימוח' לבין 'נתרסק' לבין 'ניטל ממנו איבר'?

תשובה

'שפתי דעת'[1] כתב ש'נתרסק' היינו בבישול, ואילו 'נימוח' פירושו שהוא שלם, אבל איבד את צורתו.[2] נחלקו האחרונים לגבי דינו של 'נימוח', האם מיעוך שאינו מחתך אברים מבטל דין 'ברייה', אם לאו. נראה שלדעה זו ('ערוך השלחן') 'נימוח' גם כן אינו 'ברייה'.[1] שפתי דעת, יו"ד סי' ק ס"ק ו, ד"ה וכן צריך.

[2] עיין שו"ע, יו"ד קא סעי' ו.

הרב יהודה הלוי עמיחי | אייר תשע"ה