עקירת נצרים מן הרימונים

שאלה

שלום וברכה, ברצוני לדעת האם מותר לעקור את הגבעולים שמשרישים מסביב לעץ זית. הם נראים כמו עצי זית קטנים חדשים, כאשר הם עדיין רכים ולא עשו פירות. יש לציין שהם לא נטעו בכוונה, פשוט ככה דרך עצי הזית והרימון שצומחים מסביבם גבעולים חדשים שעם השנים יהיו עצים חדשים ממש. לגבי עורלה הם צריכים ספירה חדשה נכון? בכל אופן השאלה נובעת מאיסורי השחתה סכנה ויישוב הארץ. הספיחים האלו מפריעים ליופי שבגינה ואין רצוני בצמיחת עצים נוספים. תודה רבה וישיר כח.

תשובה

אכן  יש עצי פרי שמוציאים נצרים מן השורש, ומנצרים אלו גדלים פירות. אף על פי שהעץ ניטע לפני יותר משלוש שנים וכבר עברו שנות ערלה, מתחדש איסור ערלה על פירות הנצרים.[1] לכן יש להקפיד לחתוך את הנצרים ולהשאיר לעץ רק גזע אחד (או שניים)[2]. 

ואין לחשוש לאיסור עקירה שהרי נצרים אלו מזיקים לעץ האם ופוגעים בו. וכבר מצאנו במשניות שהיו עוקרים אילנות למען להטיב עם האילנות האחרים כגון המדל בזיתים , כרם שנטעו בצפיפות בלא הרחקת ארבע אמות בין הגפנים שמותר לעקור חלק מן העצים למען האחרים.


[1] רמב"ם, הל' מע"ש פ"ט הי"ט.

[2] עי' שו"ת הרשב"א ח"ג, סי' רלז, שנצרים חייבים בערלה רק מדרבנן, 

רבני מכון התורה והארץ | ל' סיון תשע"ו 9:06