טלית ותפילין בט' באב

שאלה

האם מתשובתו של הרב לגבי הנושא של טלית ותפילין בט'' באב
בשחרית ניתן להבין שמנהג האשכנזים כיום הוא בכל מקרה לא להניח
תפילין ולהתעטף בטלית בשחרית אלא במנחה?

 

 

 

תשובה

הבנת נכון, ורק יחידי סגולה (כמצויין בתש' הקודמת) נוהגים אחרת,
ובצינעא.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |