פסח

שאלה

לגבי התשובה שהרב אמר על רסק עגבניות של פרי-ניר, הרי זה
לח בלח ובטל ב60 לפני החג ?

ב. מה הסיבה שהרסק לא כשר לפסח, איזה מוצר שמו בו ?

תשובה

א. איני יודע אם הוא בטל בששים כיון שאיני יודע את כמותו בתערובת,
ועוד, המדובר כנראה בתערובת של חומרי טעם חזקים שאינם בטלים
ב60.
עכ"פ אם הכלי בלע חמץ לפני פסח, הוא צריך הגעלה. ולכך אינו
מועיל שאין התבשיל חוזר וניעור כיון שהכלי בלע חמץ, ואנו מכשירים
אף כלים שאינם בני יומן. ועי' מג"א סי' תנב ס"ק ו.
ב. לגבי המוצר ששמו בו איני יודע, ותפנה למחלקת הכשרות ברה"ר.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |