מגילת רות

שאלה

האם צריך לברך על קריאת מגילה כשקוראים את מגילת רות? ומה
הדין לגבי יתר המגילות?

תשובה

במסכת סופרים (פי"ד) כתוב לברך על כל המגילות. אחרוני
הראשונים נחלקו בכך. המהרי"ל כתב שיקרא בברכה אפילו על
הכתובה בחומש, ובמנהגי ר"א מטירנא כתב שלא לברך. הרמ"א (סוף
סי' תצ ובשו"ת סי' לה) כתב שלא יברך מפני שהקריאה היא אך מנהג.
והסכים לו הט"ז אולם המג"א וכן הגר"א פסקו שיקרא בברכה. והמ"ב
מכריע שבמגילה הכתובה בקלף לא הפסיד. ובא"י נוהגים רבים
כתלמידי הגר"א לקרוא בברכה במגילה הכתובה על קלף.

 

 

 

הרב יעקב אריאל |